Przejdź do treści strony

Zarządzenie Nr 70/21 Burmistrza Olsztynka z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji Olsztynecki Budżet Obywatelski na 2022 rok

Zarządzenie Nr 70/21

Burmistrza Olsztynka

z dnia 24 sierpnia 2021 roku

w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji Olsztynecki Budżet Obywatelski na 2022 rok

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) oraz § 4 uchwały Nr VIII-57/2019 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2019 r. poz. 3076) zmienionej uchwałą NR XII-94/2019 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 18 lipca 2019 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2019 r. poz. 3959)  zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam harmonogram realizacji Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego  na 2022 rokstanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.