Przejdź do treści strony

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Zapraszam do zgłaszania kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionychw art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – do udziału w pracach komisji konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Olsztynek w 2014 roku.

W pracach komisji nie mogą brać udziału  przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorących udział w konkursie.

Prace komisji konkursowej odbywać się będą w dniach 7 i 10 lutego.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 5 lutego przez Pełnomocnika Burmistrza Olsztynka ds. Organizacji Pozarządowych Agnieszkę Tomaszewską, tel. 89 5195 478, 605 040 144