Przejdź do treści strony

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach społecznych projektu uchwały w prawie utworzenia Olsztyneckiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu.

Informacja

o przeprowadzonych konsultacjach społecznych projektu uchwały

w sprawie utworzenia Olsztyneckiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu

 

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt uchwały w sprawie utworzenia Olsztyneckiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w terminie od 20 grudnia 2022 roku do 15 stycznia 2023 roku. Projekt uchwały dostępny był do publicznego wglądu w:

 • Urzędzie Miejskim w Olsztynku na korytarzu przy Biurze Obsługi Interesanta,
 • Biurze Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Olsztynku,
 • na stronie internetowej Gminy Olsztynek oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Olsztynku,
 • u sołtysów sołectw i przewodniczących osiedli.

Konsultacje społeczne przeprowadzono w formie:

 • spotkania z mieszkańcami gminy w dniu 11 stycznia 2023 roku w sali konferencyjnej Urzędu, w którym uczestniczyły 22 osoby;
 • zbierania opinii lub propozycji na piśmie wysłanych drogą pocztową, złożonych bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta, drogą elektroniczną, poprzez formularz online czy też poprzez wrzucenie formularza do przygotowanej i wystawionej do tego celu urny.

 

Celem konsultacji było poznanie opinii i uwag do projektu uchwały w ramach prowadzonych konsultacji. W wyznaczonym terminie zgłoszono następujące uwagi:

 

 1. w §1 nazwa rady seniorów winna brzmieć: „Rada Seniorów w Olsztynku”, lub „Gminna Rada Seniorów w Olsztynku”, ponieważ powinna ona wskazywać lokalizację, a nie przynależność;
 2. w §3 ust. 1 powinno być ujęte prawo do zgłaszania kandydatów do rady seniorów przez pięcio- lub siedmioosobowe grupy nieformalne działające na terenie gminy - żeby nie ograniczać małych miejscowości.  Zakładając stowarzyszenie wystarczy 7 osób, a grupa nieformalna zgłaszająca kandydata musi liczyć 10 osób. Jest to dyskryminacja ludzi niebędących w podmiotach i organizacjach działających na rzecz osób starszych;
 3. w §3 pkt 1 Uniwersytet Trzeciego Wieku to też organizacja pozarządowa, chyba, że jest prowadzona przez inny podmiot;
 4. w §11 ust. 3 pkt 1 jest zła numeracja. Do brania udziału w posiedzeniach rady seniorów powinien być upoważniony także delegat Rady Miejskiej w Olsztynku – w przypadku braku możliwości uczestniczenia przewodniczącego Rady Miejskiej;
 5. § 10 - rada seniorów winna liczyć minimum 15 osób lub od 13 do 15 osób – jest duża liczba grup nieformalnych. Należy również wziąć pod uwagę niedyspozycyjność zdrowotną i życiową osób starszych oraz ze względu na realizowane zadania wskazane jest zwiększenie jej liczebności;
 6. Uniwersytet Trzeciego Wieku także jest organizacją pozarządową, a nie podległą innemu podmiotowi;
 7. Brak w statucie głównych celów działania i zadań rady seniorów. Cele powinny być uwzględnione z powodu istoty podejmowanych decyzji przez radę oraz podniesienia ich rangi;
 8. rozdział III – rada seniorów wybierana jest spośród osób zamieszkujących teren gminy Olsztynek – brak jest zapisu, że  członkowie rady muszą mieszkać w gminie Olsztynek;
 9. rozdział III – zarządzenie o naborze kandydatów powinno podać się do publicznej wiadomości, czyli u sołtysów sołectw i przewodniczących osiedli;
 10. rozdział III – każdy podmiot działający na rzecz osób starszych może zgłosić 3 kandydatów. Nie określono ilu kandydatów może zgłosić grupa nieformalna.  
 11. rozdział IV – w posiedzeniach rady mogą brać udział inne osoby zaproszone, „w tym eksperci i specjaliści”.

 

Wyniki konsultacji podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej https://olsztynek.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Olsztynku, w terminie 14 dni od dnia zakończenia konsultacji oraz przedstawione zostaną na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Olsztynku zwołanej po podaniu wyników konsultacji do publicznej wiadomości.