Przejdź do treści strony

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

Informujemy, że zgodnie z uchwałą Nr XIX-198/2012 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie miasta i Gminy Olsztynek – po przeprowadzeniu konsultacji społecznych –  w roku 2013 odstąpiono od zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 realizacji zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w ramach prowadzonej profilaktyki w tym z rodzin z problemem alkoholowym ujęto w załączniku nr 2 do uchwały Nr XIX-197/2012 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Olsztynek na rok 2013. W związku z powyższym zadanie to jest realizowane na zasadach określonych w ww. Programie, koordynowanym przez Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Szczegółowych informacji udziela pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Agnieszka Tomaszewska.

 

 

Dokumenty źródłowe:

  1. Uchwała Nr XIX-198/2012 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie miasta i Gminy Olsztynek.
  2. Uchwała Nr XIX-197/2012 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Olsztynek na rok 2013.