Przejdź do treści strony

Roczny Program Współpracy Gminy Olsztynek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok

Dostępny jest tutaj 

Planowana wysokość środków finansowanych na realizację programu dostępna tutaj