Przejdź do treści strony

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

OGŁOSZENIE KONSULTACJI projektu uchwały Rocznego Programu Współpracy Gminy Olsztynek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok

Na podstawie uchwały Nr III – 18/2010 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinie dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Olsztynka zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Miasta i Gminy Olsztynek na 2013 rok.

Termin konsultacji: od 1 do 7 listopada 2012 roku.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Miasta i Gminy Olsztynek.

Forma konsultacji:

  • Wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 i skierowanie do Referatu Oświaty, Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Olsztynku,
  • Wyrażenie elektronicznej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1
    i przesłanie na adres e-mail: itolsztynek@gmail.com.

Osobą odpowiedzialną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi – Agnieszka Tomaszewska, tel. 89 519 54 78