Przejdź do treści strony

Ogłoszenie o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na ławników sądu powszechnego w wyborach na kadencję 2024-2027

Na podstawie art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych informujemy o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na ławników, na kadencję 2024 - 2027 – w terminie do 30 czerwca 2023 roku - do:

- Sądu Rejonowego w Olsztynie – 3 osoby, (w tym - 2 do orzekania w sprawach  z zakresu prawa pracy).

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:

- prezesi właściwych sądów;

- stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;

- co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Olsztynek.

Wymienione wyżej podmioty, określone w art. 162 § 1 przytoczonej wyżej ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych  zapraszam do zgłaszania kandydatur na ławników sądowych obywateli,  spełniających wymogi określone w art. 158 § 1 i § 3 ustawy. Zwracam uwagę, że zgodnie z art. 158 § 3 przytoczonej ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych  -  do orzekania  w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być zgłoszona osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikiem może być wybrana osoba, która:

- posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

- jest nieskazitelnego charakteru;

- ukończyła 30 lat;

- jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

- nie przekroczyła 70 lat;

- jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

- posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:

- osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

- osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

- funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

- adwokaci i aplikanci adwokaccy;

- radcy prawni i aplikanci radcowscy;

- duchowni;

- żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

- funkcjonariusze Służby Więziennej;

- radni gminy, powiatu i województwa.

 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż w jednym sądzie.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór określa załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2022 r.  zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2022 r. poz. 2155).

Kartę zgłoszenia można uzyskać w: Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Olsztynku, Ratusz 1, pok. Nr 2,  w dniach pracy Urzędu lub pobrać ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Olsztynku, w zakładce – Wybory - Wybory ławników sądów powszechnych na kadencję 2023-2027 (LINK)

Do karty zgłoszenia należy dołączyć dokumenty wymienione w art. 162 § 2 - 4 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych:

- informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

- oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

- oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527) stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

- dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego;

- do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną, lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji;

- do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli należy dołączyć również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Obywatele zgłaszający kandydata muszą posiadać czynne prawo wyborcze i zamieszkiwać stale na terenie gminy dokonującej wyboru; osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

- Dokumenty wymienione w pkt. 1–4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w pkt. 6 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi  kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu, lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji oraz koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Wypełnione karty zgłoszenia należy składać do dnia 30 czerwca 2023 roku, w:

- Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Olsztynku, Ratusz 1, pok. Nr 2, w godzinach pracy Urzędu,

- za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Olsztynku). Adres do korespondencji: Biuro Rady Miejskiej w Olsztynku Urząd Miejski w Olsztynku, Ratusz 1, 11-015 Olsztynek.

Informuję, że 30 czerwca 2023 roku jest ostatecznym dniem na złożenie kompletnego zgłoszenia.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej w Olsztynku  po upływie terminu, określonego w art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z późn. zm.), tj. po 30 czerwca 2023 roku, a także zgłoszenia, które nie będą spełniać wymagań formalnych, pozostawione zostaną  bez dalszego biegu. Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu Rada Miejska w Olsztynku stwierdza w drodze uchwały.

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2023 roku.

Kandydat, który nie został wybrany na ławnika, powinien odebrać dokumenty w nieprzekraczalnym terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. W przypadku nieodebrania dokumentów we wskazanym wyżej terminie dokumentacja zostanie zniszczona w terminie 30 dni.

Szczegółowych informacji dotyczących zgłaszania kandydatów udzielają pracownicy Biura Rady Miejskiej w Olsztynku pod numerem telefonu:  89 519-54-55.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Wojda